• En aquest tipus d’acomiadament convé no equivocar-se a l’hora de calcular la indemnització.

A l’hora de comunicar un acomiadament objectiu, l’empresa ha de posar a disposició del treballador la indemnització corresponent. I un error en el càlcul pot suposar que aquest acomiadament es qualifiqui com a improcedent, amb el consegüent augment de la quantitat a satisfer des del 20 dies de salari per any de servei fins els 33.

A aquest efecte, no us confieu pensant que les diferències poc significatives poden ser considerades com un error «excusable» i que l’assumpte es resoldrà abonant la diferència. Així doncs:

  • Si el salari del treballador afectat no és gaire alt, una petita diferència per a l’empresa podria ser considerada pels tribunals «molt significativa» per al treballador.
  • L’error tampoc és excusable si els conceptes retributius estan clars i no requereixen excessius càlculs per a determinar-los.

En canvi, l’error és excusable —i no suposarà un acomiadament improcedent— si deriva d’una discrepància jurídica raonable. Per exemple, el càlcul de l’antiguitat és complex perquè es va produir una successió prèvia d’empreses o perquè es satisfan quantitats variables però diferides respecte a la data en què es van meritar perquè l’empresa efectua ajustaments per impagats.

Els nostres professionals del departament laboral us assessoraran en cas que us plantegeu acomiadar algun treballador.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Más info

aceptar