serveis

ASSESSORAMENT I GESTIÓ TRIBUTARI I FISCALITAT

– Planificació fiscal anual.
– Estudi confecció i presentació declaracions tributàries
– Estudi i confecció IRPF, Patrimoni, Societats.
– Consultes i emissió de dictàmens e informes tributaris.
– Revisió i confecció de contractes amb incidències fiscals.
– Assessorament, planificació i assistència en els procediments tributaris: Inspecció, Recaptació, Sancionador, Gestió.
– Assessorament, planificació i assistència en els procediments de revisió o reclamació.
– Alta al cens de contribuents i anàlisis dels règims de tributació, en relació a totes les figures impositives.

serconfis - ASSESSORAMENT I GESTIÓ TRIBUTARI I FISCALITAT
ASSESSORAMENT I GESTIÓ COMPTABLE - serconfis - palafrugell

ASSESSORAMENT I GESTIÓ COMPTABLE

– Confecció dels registres comptables amb l’aplicació del Pla General de Comptabilitat i plans sectorials.
– Assessorament, control i direcció  de la seva comptabilitat.
– Consultes i emissions de dictàmens i informes d’àmbit comptable.
– Els serveis comptables es poden fer al domicili de la pròpia empresa, o aportant la documentació al despatx professional.
– Confecció de comptes anuals.
– Anàlisis de balanços.
– Estudis sobre la consolidació comptable i fiscal.

ASSESSORAMENT I GESTIÓ LABORAL I RECURSOS HUMANS

– Estudi i confecció d’altes i baixes de treballadors.
– Estudi i confecció de contractes laborals, i anàlisis de les possibles bonificacions.
– Altes i baixes de treballadors autònoms.
– Confecció de nòmines.
– Assessorament i representació a la inspecció de treball.
– Anàlisis i implantació d’estructures organitzatives a l’empresa.
– Descripció i valoració de llocs de treball.
-Estudi sobre el dimensionament de l’empresa i el clima laboral.
-Planificació de la comunicació interna de l’empresa.
– Assessorament i gestió de processos de selecció de personal.
-Assessorament en la implantació dels sistemes retributius.

ASSESSORAMENT I GESTIÓ COMPTABLE – Confecció dels registres comptables amb l’aplicació del Pla General de Comptabilitat i plans sectorials. – Assessorament, control i direcció de la seva comptabilitat. – Consultes i emissions de dictàmens i informes d’àmbit comptable. – Els serveis comptables es poden fer al domicili de la pròpia empresa, o aportant la documentació al despatx professional. – Confecció de comptes anuals. – Anàlisis de balanços. – Estudis sobre la consolidació comptable i fiscal. ASSESSORAMENT I GESTIÓ LABORAL I RECURSOS HUMANS - serconfis - Palafrugell
auditoria de comptes - serconfis - palafrugell

AUDITORIA DE COMPTES

– Estudi i confecció d’auditories de comptes per obligació legal.
– Estudi i confecció d’auditories de comptes voluntàries.
– Estudi i confecció de dictàmens i informes, comptables i financers.
– Planificació i organització de la comptabilitat.
– Estudi i confecció d’auditories i costos per seccions d’empresa.

ASSESSORAMENT I GESTIÓ ECONÒMICA FINANCERA I ESTRATÈGIA EMPRESARIAL

Estudi i anàlisis de mercat.
– Realització de plans d’empresa o línies de producció o serveis.
– Realització d’estudis de diagnosi socioeconòmics territorial o sectorials.
– Estudi i implantació de Plans de màrqueting.
– Estudi de la viabilitat de projectes d’inversió.
– Estudi i assessorament en relació a finançament de projectes.
– Sol·licitud d’ajuts i subvencions a organismes oficials.

ASSESSORAMENT I GESTIÓ ECONÒMICA FINANCERA I ESTRATÈGIA EMPRESARIAL - serconfis - palafrugell
ASSESSORAMENT JURÍDIC - Serconfis - Palafrugell

ASSESSORAMENT JURÍDIC

Assessorament i estudi en la constitució de societats mercantils.
–  Assessorament i estudi en l’ampliació, reducció de capital de societats.
– Assessorament en la modificació d’estatuts socials.
– Assessorament en la constitució de societat civils i comunitats de béns.
– Estudi i confecció de contractes d’arrendaments, compravenda.
– Assessorament en separacions matrimonials i dret de família.
– Demandes reclamacions de quantitats.
– Assessorament en dret de successions: testaments, donacions.
– Assessorament en la reclamació de clàusules sòl i despeses hipotecàries.
– Assessorament en la reclamació dels ingressos corresponents a les plusvàlues municipals.
– Assessorament en acomiadaments i sancions en l’àmbit laboral.
– Assessorament en les reclamacions de processos i actes administratius.
– Demandes de responsabilitat civil i reclamació de danys

GESTORIA ADMINISTRATIVA

Podem realitzar la GESTIÓ DIRECTE de:

– VEHICLES I TRANSPORTS (matrícules, canvi de titular, baixes, importacions, exportacions, permisos de conduir, recursos,…)
– ESTRANGERIA (Autoritzacions de residència, de treball, obtenció de nacionalitat espanyola, reagrupacions familiars, arrelaments,…)
– CONTRACTES, HERÈNCIES I HIPOTEQUES (Legislacions autonòmiques, escriptures, valoracions, titularitat, operacions registrals, liquidacions,…)
– AGRICULTURA (Declaració Agrària (DUN), gestió d’ajuts, inscripció de maquinària agrícola,…
– GESTIONS AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Ministeris, Generalitat, Diputacions, Ajuntaments,…)
– TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS HIPOTECARIS (Compravenda, constitució i cancel·lació d’hipoteques, declaració d’obra nova,…)
– INDÚSTRIA /ITV (Revisions, homologacions, inspeccions de seguretat, legalitzacions, permisos, maquinària,…)

 

gestoria administrativa - serconfis - palafrugell
ASSESSORAMENT I CONTRACTACIÓ D’ASSEGURANCES - serconfis - palafrugell

ASSESSORAMENT I CONTRACTACIÓ D’ASSEGURANCES

– Assegurances de turismes, camions, motocicletes.
– Assegurances de la llar.
– Assegurances de comerços i pymes.
– Assegurances de responsabilitat civil general i específica.
– Assegurances multirisc empresa.
– Assegurances de responsabilitat civil administradors i directius.
– Assegurances de vida, accidents, i  plans d’inversió.
– Assegurances de salut.

ALTRES SERVEIS ESPECIALITZATS

– Assessorament i estudi en la planificació de la successió empresarial. Aspectes tributaris i laborals.
– Estudi i confecció de protocols familiars.
– Estudi i assessorament en processos de modificacions estructurals de societats mercantils: transformacions, fusions, escissions, aportacions no dineràries.
– Valoració d’empreses.
– Assessorament en els acords extrajudicials de pagament i la llei de segona oportunitat.
– Assessorament procediments concursals.

Gestoria - serconfis - palafrugell

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Más info

aceptar